Yogoto, Hono Kurai Fuchi e Ochite Yuku

Sono sen wo koeru na