Suzukuma no Seibi Kiroku - Note For Suzukuma's Upgrading