Motto Dai Roku Chicks!

Akatsuki-chan, Muichaimashita.

petit lips

Yayoi Ganbaru!

i.D.M SIDE A